Điều khoản Dịch vụ Trực tuyến Adsconex Media Advertising Network

Cập nhật cuối cùng vào ngày 2021-10-10.

1. Chào mừng bạn đến với Adsconex!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến các dịch vụ lưu trữ và quảng cáo của chúng tôi (sau đây gọi tắt là "Các Dịch Vụ")!
Khi sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với (1) các Điều khoản Dịch vụ này, (2) Các Chính sách về Chương trình kiếm tiền Adsconex, mà bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các Chính sách Nội dung, các Nguyên tắc Chất lượng lượt truy cập hợp lệ, các Chính sách Triển khai Quảng cáo, và chính sách về Chấp thuận của Người dùng thuộc (gọi chung là "các Chính sách Adsconex"), và (3) Nguyên tắc Thương hiệu Adsconex (sau đây gọi chung là "các Điều khoản Adsconex"). Trong trường hợp xảy ra xung đột, các Điều khoản Dịch vụ này sẽ chiếm ưu thế hơn so với các điều khoản khác trong các chính sách và nguyên tắc nêu tại điểm [2] và [3] trên đây. Hãy đọc thật kỹ lưỡng các Điều khoản Dịch vụ này và phần còn lại trong các Điều khoản Adsconex.

Như được sử dụng trong các Điều khoản Dịch vụ này, "bạn" hay "nhà xuất bản" có nghĩa là bất cứ cá nhân hay đoàn thể nào sử dụng Các Dịch Vụ (và/hoặc bất cứ cá nhân, người thay mặt, người lao động, người đại diện, mạng lưới, công ty mẹ, công ty con, công ty liên kết, bên kế thừa, chủ thể có liên quan, bên nhận chuyển giao, hoặc tất cả những cá nhân hoặc chủ thể khác nào hành động đại diện cho bạn, theo sự chỉ đạo của bạn, dưới sự chi phối của bạn, hoặc theo sự chỉ đạo hoặc dưới sự chi phối của cùng một cá nhân hoặc chủ thể chi phối bạn). "Chúng tôi" hay "Adsconex" có nghĩa là Công ty TNHH Truyền Thông Adsconex (Metaconex technology company limited.), và "các bên" có nghĩa là bạn và Adsconex.

2. Tiếp cận tới Các Dịch Vụ; Tài khoản Adsconex

Hoạt động sử dụng Các Dịch Vụ của bạn tùy thuộc vào việc bạn tạo ra và chúng tôi phê chuẩn một Tài khoản Adsconex (sau đây gọi là "Tài khoản"). Chúng tôi có quyền từ chối hoặc giới hạn khả năng tiếp cận của bạn tới Các Dịch Vụ. Để xác minh Tài khoản của bạn, trong từng thời điểm chúng tôi có thể yêu cầu thông tin bổ sung từ phía bạn, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở việc xác minh tên, địa chỉ và những thông tin nhận dạng khác của bạn. Khi bạn nộp đơn xin sử dụng Các Dịch Vụ, nếu bạn là một cá nhân, bạn phải đảm bảo rằng tuổi của bạn phải từ 18 tuổi trở lên. Bạn chỉ có thể sở hữu một Tài khoản. Nếu bạn (bao gồm cả những người thuộc sự chỉ đạo hoặc chi phối của bạn) tạo ra nhiều Tài khoản, bạn sẽ không được nhận thêm bất cứ khoản thanh toán nào từ Adsconex, và các Tài khoản của bạn sẽ có thể bị chấm dứt căn cứ theo những quy định dưới đây.

Khi tham gia vào Adsconex, bạn cho phép Adsconex cung cấp, khi thích hợp, (i) các nội dung quảng cáo và những nội dung khác (sau đây gọi tắt là "Quảng cáo"), các ứng dụng di động, các trình phát đa phương tiện, nội dung di động, và/hoặc những thuộc tính khác được Adsconex phê chuẩn (từng mục được gọi là một "Công cụ Trực tuyến"). Ngoài ra, bạn cho Adsconex quyền truy cập, tạo chỉ mục và lưu trữ các Công cụ Trực tuyến, hay bất cứ phần nào từ công cụ trực tuyến đó, kể cả những nội dung được xử lý bởi bất cứ phương tiện tự động nào. Adsconex có thể từ chối cung cấp Các Dịch Vụ cho bất cứ Công cụ Trực tuyến và tài khoản nào.

Bất cứ Công cụ Trực tuyến nào là một ứng dụng phần mềm và truy cập vào Các Dịch Vụ của chúng tôi (a) có thể cần phải được Adsconex phê chuẩn trước bằng văn bản, và (b) phải tuân theo Các Nguyên Tắc về Phần Mềm của Adsconex.

3. Sử dụng Các Dịch Vụ

Bạn chỉ có thể sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi được các Điều khoản Adsconex và bất cứ điều luật hiện hành nào cho phép. Không được sử dụng sai Các Dịch Vụ của chúng tôi. Ví dụ, không gây trở ngại cho Các Dịch Vụ của chúng tôi hay cố tiếp cận dịch vụ bằng cách sử dụng một phương pháp khác với giao diện và những tài liệu hướng dẫn mà chúng tôi cung cấp.

Bạn có thể ngừng sử dụng bất cứ Dịch Vụ nào vào bất kỳ lúc nào bằng cách đóng tài khoản hoặc xóa bỏ mã liên quan khỏi Công cụ Trực tuyến của bạn.

4. Thay đổi đối với Các Dịch Vụ của chúng tôi; Thay đổi đối với các Điều khoản Adsconex

Chúng tôi liên tục thay đổi và cải thiện Các Dịch Vụ của mình. Chúng tôi có thể thêm hay bớt các chức năng hay đặc tính của Các Dịch Vụ vào bất cứ lúc nào, và chúng tôi có thể ngưng hay dừng toàn toàn một Dịch Vụ nào đó.
Chúng tôi có thể sửa đổi các Điều khoản Adsconex vào bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ đăng tải bất cứ sửa đổi nào đối với Các Điều Khoản Dịch vụ trên trang này và bất cứ sửa đổi nào đối với Các Chính sách Adsconex hay Nguyên tắc Thương hiệu Adsconex trên các trang tương ứng. Những thay đổi thường sẽ có hiệu lực sau 7 ngày tính từ ngày được đăng tải. Tuy nhiên, những thay đổi đề cập đến những tính năng mới đối với một Dịch Vụ nào đó hay những thay đổi để phục vụ cho các mục đích pháp lý sẽ có thể có hiệu lực tức thì. Nếu bạn không đồng ý với bất cứ điều khoản sửa đổi nào trong các Điều khoản Adsconex, bạn sẽ phải dừng sử dụng Các Dịch Vụ được cập nhật đó.

5. Thanh toán

Tùy thuộc vào Phần này và Phần 6 của Các Điều khoản Dịch vụ này, bạn sẽ nhận được một khoản thanh toán liên quan tới lượt truy cập trang web trên nền tảng Adsconex và số lần nhấp hợp lệ lên những Quảng cáo được hiển thị trên các Công cụ Trực tuyến của bạn, số lần hiển thị hợp lệ của các Quảng cáo được hiển thị trên các Công cụ Trực tuyến của bạn, hoặc những sự kiện hợp lệ khác được thực hiện liên quan tới việc hiển thị các mục Quảng cáo trên các Công cụ Trực tuyến của bạn hoặc trên nền tảng Adsconex đã được chúng tôi áp dụng trong các tính năng cho phép đã thông báo trước đó,chỉ khi nào và nếu như Adsconex xác định rằng các hoạt động trên nền tảng Adsconex và các Công cụ Trực tuyến của bạn vẫn tuân thủ các Điều khoản của Adsconex (bao gồm toàn bộ các Chính sách Adsconex như được xác định tại Phần 1 trên đây) trong toàn bộ khoảng thời gian được thanh toán và cho đến ngày khoản thanh toán được thực hiện.

Nếu Tài khoản của bạn tuân thủ tốt cho đến thời điểm Adsconex thanh toán cho bạn, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn vào giữa tháng sau bất cứ tháng nào có số dư thể hiện trong Tài khoản của bạn bằng hoặc trên ngưỡng thanh toán được áp dụng. Nếu Adsconex đang kiểm tra việc bạn tuân thủ các Điều khoản Adsconex hoặc bạn đã bị đình chỉ hoặc chấm dứt, khoản thanh toán của bạn có thể bị hoãn hoặc giữ lại. Để đảm bảo thanh toán đúng, bạn có trách nhiệm cung cấp và cập nhật thông tin liên lạc và thông tin thanh toán chính xác trong Tài khoản của mình.
Nếu bạn cài đặt các Dịch Vụ lưu trữ khác của Adsconex, các khoản thanh toán từ chúng tôi cho bạn có thể phải trừ đi bất cứ khoản phí nào phải thu đối với các Dịch Vụ lưu trữ đó. Ngoài ra, Adsconex có thể (a) giữ lại và bù trừ bất kỳ khoản thanh toán nào còn nợ bạn theo các Điều khoản Adsconex vào bất kỳ khoản phí nào mà bạn còn nợ chúng tôi theo các Điều khoản Adsconex hoặc bất kỳ thỏa thuận/hợp đồng nào khác, hoặc (b) yêu cầu bạn hoàn trả cho chúng tôi bất kỳ số tiền nào mà chúng tôi có thể đã trả thừa cho bạn trong các khoảng thời gian trước trong vòng 30 ngày kể từ ngày xuất hóa đơn. Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản phí nào do ngân hàng hoặc bên cung cấp dịch vụ thanh toán của bạn áp dụng.

Trừ khi được Adsconex cho phép rõ ràng bằng văn bản, bạn không được phép tham gia vào bất cứ hình thức thỏa thuận nào với một bên thứ ba theo đó bên thứ ba nhận được các khoản tiền được thanh toán cho bạn theo các Điều khoản Adsconex hoặc những lợi ích tài chính khác liên quan tới Các Dịch Vụ.
Các khoản thanh toán sẽ được tính toán hoàn toàn dựa theo số liệu kế toán của Adsconex. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bạn chỉ được hưởng khoản thanh toán cho việc bạn sử dụng các Dịch vụ mà Adsconex đã được thanh toán; nếu, vì bất kỳ lý do nào mà Adsconex không nhận được khoản thanh toán từ bên quảng cáo hoặc ghi có khoản thanh toán nêu trên trả lại cho bên nhà quảng cáo, thì bạn sẽ không được thanh toán cho bất kỳ việc sử dụng có liên quan nào đối với Các Dịch Vụ. Ngoài ra, nếu bên quảng cáo có Quảng cáo được hiển thị trên bất kỳ Công cụ Trực tuyến nào vi phạm nghĩa vụ thanh toán đối với Adsconex thì chúng tôi có thể giữ lại khoản thanh toán hoặc đòi lại đối với Tài khoản của bạn.

Adsconex có quyền giữ lại hoặc điều chỉnh các khoản thanh toán cho bạn để trừ đi bất cứ khoản tiền nào mà Adsconex xác định là phát sinh từ hoạt động không hợp lệ trên nền tảng của chúng tôi hoặc các công cụ trực tuyến của bạn. Hoạt động không hợp lệ bao gồm, nhưng không giới hạn vào, (i) spam, các lần nhấp chuột không hợp lệ, những lần hiển thị không hợp lệ, những yêu cầu không hợp lệ, các chuyển đổi không hợp lệ, hoặc các sự kiện không hợp lệ khác vào các lượt truy cập/ mục Quảng cáo được tạo bởi bất cứ người, rôbốt, chương trình tự động hay thiết bị tương tự, kể cả bất cứ lần nhấp, hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi, hoặc sự kiện nào khác xuất phát từ các địa chỉ IP của bạn hay từ các máy tính do bạn kiểm soát; (ii) những lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện khác do lôi kéo hay được tạo ra bởi quy trình thanh toán tiền, những diễn giải sai, hay những yêu cầu đối với người dùng cuối phải nhấp vào các mục Quảng cáo hay thực hiện các hành động khác; (iii) những Quảng cáo được cung cấp cho người dùng cuối sử dụng những trình duyệt không cho kích hoạt JavaScript; hoặc bằng cách khác làm xáo trộn việc cung cấp quảng cáo hoặc việc đánh giá quảng cáo; (iv) bất kỳ lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện nào khác xảy ra trên Công cụ Trực tuyến mà không tuân thủ các Chính sách Adsconex; (v) bất kỳ lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện nào khác xảy ra trên Công cụ Trực tuyến liên kết với Tài khoản Adsconex khác mà bạn sử dụng; và (vi) toàn bộ những lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện nào khác trong bất kỳ Tài khoản nào có lượng lớn các hoạt động không hợp lệ như được mô tả trong các mục (i-v) trên đây hoặc có các loại hoạt động không hợp lệ thể hiện hành vi sai trái có chủ ý. Trong trường hợp Adsconex phát hiện ra hoạt động không hợp lệ, cho dù là trước hay sau khi thực hiện khoản thanh toán cho hoạt động đó, Adsconex bảo lưu quyền ghi nợ Tài khoản của bạn, và điều chỉnh các khoản thanh toán trong tương lai theo đó, đối với toàn bộ những lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện không hợp lệ khác bao gồm toàn bộ những lần nhấp, lần hiển thị, yêu cầu, chuyển đổi hoặc sự kiện khác trên các Công cụ Trực tuyến không tuân thủ các Chính sách Adsconex.

Ngoài ra, Adsconex có thể trả lại hoặc ghi có cho các bên quảng cáo đối với một số hoặc toàn bộ các khoản thanh toán của bên quảng cáo liên quan đến Tài khoản của nhà xuất bản. Bạn xác nhận và đồng ý rằng bất cứ khi nào Adsconex thực hiện việc hoàn trả hoặc ghi có nêu trên, bạn sẽ không được quyền nhận bất kỳ khoản thanh toán nào cho bất kỳ việc sử dụng có liên quan nào đối với Các Dịch Vụ.

Đối với doanh thu từ nền tảng IA Facebook, khoản thanh toán sẽ phụ thuộc vào chính sách cập nhật mới từ chính sách kiếm tiền bài viết tức thì của Facebook. Điều này có nghĩa là nếu thành viên có doanh thu từ nền tảng IA Facebook, Adsconex sẽ không thanh toán hoặc thanh toán thêm dựa theo chính sách của Facebook khi Việt Nam bị hạn chế khả năng kiếm tiền từ bài viết tức thì trên Facebook.

6. Chấm dứt, đình chỉ, và quyền được thanh toán thêm

Vào bất kỳ lúc nào, không cần gửi cảnh báo hoặc thông báo trước, Adsconex đều có thể tạm ngưng việc tiếp tục thanh toán trên Tài khoản của bạn, đình chỉ hoặc chấm dứt sự tham gia của bất kỳ Công cụ Trực tuyến nào vào Các Dịch Vụ, hoặc đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn vì, ngoài những lý do khác, hoạt động không hợp lệ hoặc vì bạn bằng cách khác không tuân thủ một cách đầy đủ các Chính sách Adsconex. Adsconex có thể chấm dứt việc tham gia của bạn vào Các Dịch Vụ, và đóng Tài khoản của bạn, nếu Tài khoản của bạn không hoạt động trong khoảng thời gian từ 6 tháng liên tục trở lên. Nếu Adsconex đóng Tài khoản của bạn do không hoạt động, và số dư thể hiện trong Tài khoản của bạn bằng hoặc vượt quá ngưỡng được áp dụng, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn số dư đó, còn phụ thuộc vào các quy định của chúng tôi về thanh toán như nêu tại Phần 5. Nếu Adsconex đóng Tài khoản của bạn vì không hoạt động, bạn sẽ không bị ngăn chặn nộp đơn xin mới để sử dụng Các Dịch Vụ.

Nếu Adsconex chấm dứt Tài khoản của bạn vì bạn vi phạm các Điều khoản Adsconex, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc bạn gây ra hoặc không ngăn chặn những hoạt động không hợp lệ trên bất kỳ Công cụ Trực tuyến nào, hoặc bạn bằng cách khác không tuân thủ một cách đầy đủ các Chính sách Adsconex, bạn sẽ không được hưởng bất kỳ khoản thanh toán nào thêm từ Adsconex cho bất kỳ việc sử dụng nào trước đây đối với Các Dịch Vụ. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản Adsconex hoặc Adsconex đình chỉ hoặc chấm dứt Tài khoản của bạn, thì bạn (i) sẽ bị cấm tạo Tài khoản mới, và (ii) không được phép kiếm tiền từ các nội dung trên các sản phẩm khác của Adsconex.
Nếu bạn phản đối bất cứ khoản thanh toán nào được thực hiện hoặc bị giữ lại liên quan tới việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ, hoặc nếu Adsconex chấm dứt Tài khoản của bạn và bạn phản đối việc bị chấm dứt, bạn phải thông báo cho Adsconex trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được bất cứ khoản thanh toán nào, không được thanh toán hoặc bị chấm dứt như thế bằng cách nộp đơn phản đối. Nếu bạn không có phản hồi trong khoảng thời gian kể trên, bất cứ khiếu nại nào liên quan tới khoản thanh toán bạn phản đối hoặc việc chấm dứt sẽ bị khước từ.
Bạn có thể chấm dứt việc sử dụng của mình đối với Các Dịch Vụ vào bất kỳ lúc nào bằng cách hoàn tất quy trình hủy bỏ tài khoản. Tài khoản Adsconex của bạn sẽ được xem như bị chấm dứt trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi Adsconex nhận được thông báo của bạn. Nếu bạn chấm dứt Tài khoản của mình và số dư thể hiện trong Tài khoản của bạn bằng hoặc vượt quá ngưỡng được áp dụng, chúng tôi sẽ thanh toán cho bạn số dư đó, còn phụ thuộc vào các quy định về thanh toán nêu tại Phần 5, trong vòng khoảng 90 ngày sau khi kết thúc tháng dương lịch mà trong tháng đó bạn chấm dứt sử dụng Các Dịch Vụ. Bất kỳ số dư nào thể hiện trong Tài khoản của bạn mà dưới ngưỡng được áp dụng sẽ không được thanh toán.

7. Thuế

Theo thỏa thuận giữa bạn và Adsconex, Adsconex chịu trách nhiệm thanh toán tất cả các khoản thuế (nếu có) liên quan đến những giao dịch giữa Adsconex và các bên quảng cáo liên quan tới các Quảng cáo được hiển thị trên nền tảng của Adsconex và các Công cụ Trực tuyến khác. Bạn chịu trách nhiệm đối với tất cả các khoản thuế (nếu có) liên quan đến Các Dịch Vụ, khác với các khoản thuế căn cứ theo thu nhập ròng của Adsconex. Tất cả các khoản thanh toán cho bạn từ Adsconex liên quan tới Các Dịch Vụ sẽ được coi là những khoản thanh toán đã bao gồm các khoản thuế (nếu thích hợp) và sẽ không được điều chỉnh lại. Nếu Adsconex có nghĩa vụ phải giữ lại bất cứ khoản thuế nào từ các khoản thanh toán cho bạn, Adsconex sẽ thông báo cho bạn về việc giữ lại này và sẽ thực hiện thanh toán số tiền thực trả của các khoản tiền bị giữ lại. Adsconex sẽ cung cấp cho bạn các bản gốc hoặc bản sao có xác thực của các giao dịch thanh toán tiền thuế (hoặc những chứng từ hợp lệ khác minh chứng cho các khoản thanh toán tiền thuế) khi có bất cứ khoản thanh toán thuế nào được Adsconex thực hiện.

8. Thử nghiệm

Bạn cho phép Adsconex được định kỳ tiến hành các thử nghiệm mà có thể ảnh hưởng đến việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ. Để đảm bảo sự kịp thời và hiệu lực của các kết quả thử nghiệm, bạn cho phép Adsconex thực hiện các thử nghiệm nêu trên mà không cần phải có thông báo.

9. Sở hữu Trí tuệ; Đặc điểm Thương hiệu

Ngoài những quyền hạn được nêu rõ trong các Điều khoản Adsconex này, không bên nào sẽ có bất cứ quyền hạn, quyền sở hữu hay lợi ích trong bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào thuộc về bên kia hay thuộc về các bên cấp phép của bên kia.

Nếu Adsconex cung cấp cho bạn phần mềm liên quan đến Các Dịch Vụ, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không được cấp phép lại để sử dụng phần mềm đó. Giấy phép này chỉ phục vụ cho mục đích cho phép bạn sử dụng và tận hưởng lợi ích của Các Dịch Vụ do Adsconex cung cấp, theo phương thức được Điều khoản Adsconex này cho phép. Ngoài những nội dung truyền phát qua nền tảng của Adsconex, bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, phân phối, bán hay cho thuê bất cứ phần nào của Các Dịch Vụ hay phần mềm kèm theo, hoặc đảo ngược thiết kế hay tìm cách trích xuất mã nguồn của phần mềm đó, trừ khi luật pháp cho phép những giới hạn đó hoặc bạn có sự cho phép bằng văn bản. Bạn sẽ không được phép bỏ, che khuất, hay sửa đổi thông báo về bản quyền của Adsconex, các Đặc điểm Thương hiệu, hay những thông báo về quyền sở hữu trí tuệ khác được đính kèm vào hay được chứa đựng trong bất cứ dịch vụ, phần mềm hay tài liệu nào của Adsconex.

Chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép không độc quyền, không được phép cấp lại để sử dụng các tên thương mại, nhãn hiệu thương mại, nhãn hiệu dịch vụ, biểu trưng, tên miền, và những đặc điểm thương hiệu đặc biệt khác của Adsconex ("Đặc điểm Thương hiệu") chỉ liên quan đến việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn và theo đúng với các Điều khoản Adsconex. Chúng tôi có thể hủy bỏ giấy phép này bất cứ lúc nào. Bất cứ danh tiếng kinh doanh nào phát sinh từ quá trình sử dụng Đặc điểm Thương hiệu của Adsconex sẽ thuộc về Adsconex.
Chúng tôi có thể đưa tên và các Đặc điểm Thương hiệu của bạn vào trong các bài thuyết trình, các tài liệu tiếp thị, các danh sách khách hàng và các báo cáo tài chính của chúng tôi.

10. Quyền Riêng Tư

Chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi giải thích cách thức chúng tôi xử lý các dữ liệu cá nhân của bạn và bảo vệ sự riêng tư của bạn khi bạn sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi. Khi sử dụng Các Dịch Vụ của chúng tôi, tức là bạn đồng ý rằng Adsconex có thể sử dụng những dữ liệu đó theo đúng với chính sách về quyền riêng tư của chúng tôi. Bạn và Adsconex cũng đồng ý với các Điều khoản Bảo vệ Dữ liệu Bên kiểm soát - Bên kiểm soát Adsconex Ads (Adsconex Ads Controller - Controller Data Protection Terms).

Bạn sẽ đảm bảo đảm rằng tại mọi thời điểm bạn sử dụng Các Dịch Vụ, các Công cụ Trực tuyến phải có một chính sách về quyền riêng tư được đánh dấu rõ ràng và dễ dàng tiếp cận để cung cấp cho những người dùng cuối những thông tin rõ ràng và toàn diện về các cookies, thông tin cụ thể theo thiết bị, thông tin về địa điểm và những thông tin khác được lưu giữ trên, được tiếp cận trên, hay được thu thập từ các thiết bị của người dùng cuối liên quan tới Các Dịch Vụ, bao gồm, khi thích hợp, những thông tin về các tùy chọn của người dùng cuối đối với việc quản lý cookie. Bạn sẽ vận dụng các nỗ lực hợp lý mang tính thương mại để đảm bảo rằng người dùng cuối đưa ra sự đồng thuận đối với việc lưu trữ và tiếp cận các cookies, thông tin cụ thể theo thiết bị, thông tin về vị trí hay những thông tin khác trên thiết bị của người dùng cuối liên quan tới Các Dịch Vụ mà sự đồng thuận đó cần phải có theo yêu cầu của luật pháp.

11. Tính Bảo Mật

Bạn đồng ý không tiết lộ Thông tin Bảo mật Adsconex khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản trước của chúng tôi. "Thông tin Bảo mật Adsconex" bao gồm: (a) tất cả các phần mềm, công nghệ và tài liệu của Adsconex liên quan tới Các Dịch Vụ; (b) các tỷ lệ nhấp chuột hay những thống kê khác liên quan tới hiệu suất của Công cụ Trực tuyến liên quan tới Các Dịch Vụ; (c) sự tồn tại của, thông tin về, hoặc các điều khoản của bất kỳ các đặc điểm beta chưa được phổ biến cho công chúng hoặc đang thử nghiệm nào trong một Dịch Vụ; và (d) bất cứ thông tin nào khác do Adsconex cung cấp được đánh dấu là bảo mật hoặc thường được coi là bảo mật trong những trường hợp thông tin được đưa ra. Thông tin Bảo mật Adsconex không bao gồm những thông tin mà bạn đã biết trước khi sử dụng Các Dịch Vụ, thông tin được công bố không do bất kỳ sai sót nào từ bạn, thông tin do bạn phát triển độc lập, hoặc thông tin mà bạn được một bên thứ ba cung cấp hợp pháp. Bất kể nội dung của Phần 11 này, bạn có thể tiết lộ chính xác số tiền của các khoản thanh toán tổng cộng của Adsconex phát sinh từ việc bạn sử dụng Các Dịch Vụ.

12. Bồi hoàn

Bạn đồng ý bồi hoàn và bảo vệ Adsconex, các chi nhánh, đại lý và các bên quảng cáo của hãng khỏi và chống lại bất cứ và tất cả các yêu cầu bồi thường của bên thứ ba và những trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Công cụ Trực tuyến, bao gồm bất cứ nội dung nào được cung cấp trên các Công cụ Trực tuyến không do Adsconex cung cấp, quá trình sử dụng Các Dịch Vụ của bạn, và việc bạn vi phạm bất cứ điều khoản nào của các Điều khoản Adsconex. Các bên quảng cáo của Adsconex là những người thụ thưởng thứ ba từ sự bảo lãnh này.

13. Tuyên bố; Bảo đảm; Khước từ

Bạn tuyên bố và bảo đảm rằng (i) bạn có đầy đủ khả năng và thẩm quyền để tham gia vào các Điều khoản Adsconex này; (ii) bạn là chủ sở hữu của, hoặc là người được ủy quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho chủ sở hữu của từng Công cụ Trực tuyến; (iii) bạn là người đưa ra quyết định về kỹ thuật và biên tập liên quan đến từng Công cụ Trực tuyến mà Các Dịch Vụ được triển khai trên đó và bạn là người có quyền kiểm soát cách thức Các Dịch Vụ được triển khai trên từng Công cụ Trực tuyến; (iv) trước đây Adsconex chưa từng chấm dứt hay bất hoạt một Tài khoản Adsconex do bạn tạo ra do bạn vi phạm các Điều khoản Adsconex, bao gồm cả do hoạt động không hợp lệ; (v) việc tham gia vào hay thực hiện theo các Điều khoản Adsconex sẽ không vi phạm bất cứ thỏa thuận nào khác mà bạn ký kết với một bên thứ ba hay bất cứ quyền hạn nào khác của bên thứ ba; và (vi) tất cả những thông tin mà bạn cung cấp cho Adsconex là chính xác và cập nhật.

NGOÀI NHỮNG NỘI DUNG ĐƯỢC NÊU RÕ RÀNG TRONG CÁC ĐIỀU KHOẢN ADSCONEX, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ LỜI HỨA NÀO VỀ CÁC DỊCH VỤ. VÍ DỤ, ADSCONEX CÓ THỂ TỪ CHỐI CUNG CẤP, NẾU THÍCH HỢP, (i) CÁC QUẢNG CÁO VÀ CÁC NỘI DUNG KHÁC ("QUẢNG CÁO"), VÀ (III) NHỮNG YÊU CẦU TÌM KIẾM LIÊN QUAN VÀ NHỮNG ĐƯỜNG DẪN KHÁC TỚI CÁC CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN CỦA BẠN. CHÚNG TÔI KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TẤT CẢ CÁC TRANG ĐỀU SẼ NHẬN ĐƯỢC QUẢNG CÁO HOẶC RẰNG ADSCONEX SẼ CUNG CẤP MỘT SỐ LƯỢNG QUẢNG CÁO NHẤT ĐỊNH. NGOÀI RA, CHÚNG TÔI KHÔNG ĐƯA RA BẤT CỨ CAM KẾT NÀO VỀ NỘI DUNG TRONG CÁC DỊCH VỤ, VỀ CHỨC NĂNG CỤ THỂ CỦA CÁC DỊCH VỤ, HAY KHẢ NĂNG SINH LỜI, ĐỘ TIN CẬY, HAY KHẢ NĂNG ĐÁP ỨNG CỦA CÁC DỊCH VỤ CHO NHỮNG NHU CẦU CỦA BẠN. CHÚNG TÔI CUNG CẤP TỪNG DỊCH VỤ "NGUYÊN TRẠNG".

TRONG GIỚI HẠN CHO PHÉP CỦA LUẬT PHÁP, CHÚNG TÔI LOẠI TRỪ TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO, DÙ RÕ RÀNG, THEO LUẬT ĐỊNH HAY NGỤ Ý. CHÚNG TÔI KHƯỚC TỪ RÕ RÀNG ĐỐI VỚI BẤT CỨ ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY CÁC ĐIỀU KIỆN VỀ TÌNH TRẠNG KHÔNG XÂM PHẠM, KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, VÀ SỰ THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. TRONG GIỚI HẠN CỦA NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY NHỮNG ĐIỀU KIỆN ÁP DỤNG VÀ KHÔNG THỂ BỊ LOẠI TRỪ, TRONG GIỚI HẠN ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA ADSCONEX, ADSCONEX GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM CỦA MÌNH ĐỐI VỚI BẤT CỨ YÊU CẦU BỒI THƯỜNG NÀO THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ĐẢM BẢO HAY CÁC ĐIỀU KIỆN ĐÓ, THEO QUYỀN CHỌN CỦA ADSCONEX, ĐỐI VỚI VIỆC TIẾP TỤC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HOẶC THANH TOÁN CHI PHÍ ĐỂ ĐƯỢC TIẾP TỤC CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ.

Không có nội dung nào trong Thỏa thuận này, gồm cả các Phần 11, 12 và 13, sẽ loại trừ hay giới hạn sự đảm bảo hay trách nhiệm của Adsconex đối với những tổn thất có thể không được luật pháp cho phép loại trừ hay bị giới hạn bởi điều luật hiện hành. Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại trừ những điều khoản đảm bảo hay điều kiện nhất định hay giới hạn hoặc loại trừ khả năng đối với tổn thất hay hư hại do sự sơ suất, vi phạm hợp đồng hay vi phạm các điều kiện suy định, hay những tổn thất bất ngờ hay về sau. Theo đó, chỉ những giới hạn hợp pháp trong phạm vi quyền hạn của bạn sẽ áp dụng đối với bạn và khả năng của Adsconex sẽ bị giới hạn trong mức độ tối đa được luật pháp cho phép.

14. Giới Hạn Trách Nhiệm Pháp Lý

TRONG GIỚI HẠN PHÁP LUẬT KHÔNG CHO PHÉP.  NÓ BẮT NGUỒN TỪ SỰ SAI PHẠM CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT CỨ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, NHỮNG NGHĨA VỤ BẢO MẬT, NHỮNG SAI PHẠM LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG KHÔNG CHO PHÉP ĐÃ ĐƯỢC ADSCONEX LIỆT KÊ HOẶC KHÔNG LIỆT KÊ. THÌ BẠN VÀ/ HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN CHO TÀI KHOẢN MÀ BẠN ĐANG QUẢN LÝ SẼ PHẢI CHỊU HOÀN TOÀN TRÁCH NHIỆM TRƯỚC PHÁP LUẬT. ADSCONEX SẼ CUNG CẤP THÔNG TIN CỦA BẠN CHO NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NGƯỜI DÙNG CỦA ADSCONEX.
TRONG GIỚI HẠN ĐƯỢC LUẬT PHÁP CHO PHÉP, NGOẠI TRỪ BẤT KỲ NGHĨA VỤ BỒI THƯỜNG NÀO THEO THỎA THUẬN NÀY HOẶC SỰ VI PHẠM CỦA BẠN ĐỐI VỚI BẤT CỨ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ, NHỮNG NGHĨA VỤ BẢO MẬT VÀ/HOẶC NHỮNG QUYỀN LỢI CỦA NGƯỜI CHỦ ĐỐI VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN ADSCONEX, (i) TRONG BẤT CỨ TRƯỜNG HỢP NÀO, CÁC BÊN ĐỀU KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ADSCONEX ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT VÀ CÁC CHI PHÍ VỀ SAU, CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT, GIÁN TIẾP, CẢNH CÁO, TRỪNG PHẠT, DÙ LÀ THEO HỢP ĐỒNG, HÀNH VI GÂY HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG HOẶC BẤT KỲ LÝ THUYẾT PHÁP LUẬT NÀO KHÁC, NGAY CẢ KHI BÊN THAM GIA ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC KHUYẾN CÁO VỀ NGUY CƠ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI HAY TỔN THẤT VÀ CÁC CHI PHÍ ĐÓ VÀ BẤT KỂ VIỆC KHÔNG THỰC HIỆN VÌ MỤC ĐÍCH QUAN TRỌNG BẤT KỲ BIỆN PHÁP GIỚI HẠN NÀO VÀ (ii) TRÁCH NHIỆM TỔNG HỢP CỦA TỪNG BÊN THEO CÁC ĐIỀU KHOẢN ADSCONEX BỊ GIỚI HẠN VÀO SỐ TIỀN THỰC NHẬN ĐƯỢC VÀ GIỮ LẠI BỞI BÊN CỤ THỂ ĐÓ LIÊN QUAN TỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN ADSCONEX NÀY TRONG KHOẢNG THỜI GIAN BA THÁNG NGAY TRƯỚC NGÀY CÓ ĐƠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG. Mỗi bên thừa nhận rằng bên kia tham gia vào các Điều khoản Adsconex dựa vào các giới hạn trách nhiệm pháp lý được nêu trong đây và rằng những giới hạn đó là một cơ sở quan trọng của thương lượng giữa các bên.

15. Các điều khoản khác

Toàn bộ Thỏa thuận; Sửa đổi: Các Điều khoản Adsconex là thỏa thuận trọn vẹn của chúng ta liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ của bạn và thay thế cho bất cứ thỏa thuận nào có từ trước hay vẫn đang còn hiệu lực về vấn đề đó. Các Điều khoản Adsconex có thể được sửa đổi (i) bằng văn bản có chữ ký của cả hai bên với nội dung thể hiện rõ ràng về việc sửa đổi các Điều khoản Adsconex, hoặc (ii) theo như nội dung được nêu trong Phần 4, nếu bạn tiếp tục sử dụng Các Dịch Vụ sau khi chúng tôi sửa đổi các Điều khoản Adsconex.

Chuyển nhượng: Bạn không được chuyển nhượng hay chuyển giao bất cứ quyền hạn nào của bạn theo các Điều khoản Adsconex.

Các Nhà thầu Độc lập: Các bên là những nhà thầu độc lập và các Điều khoản Adsconex không hình thành nên hình thức đại lý, quan hệ đối tác/hợp danh hay liên doanh.

Không Người thụ hưởng Thứ ba: Ngoài những nội dung được nêu trong Phần 12, các Điều khoản Adsconex không tạo ra bất cứ quyền thụ hưởng bên thứ ba nào.

Không Miễn trừ: Ngoài những nội dung được nêu trong Phần 6, nếu một bên không thực thi bất cứ điều khoản nào của các Điều khoản Adsconex sẽ không hình thành nên trường hợp miễn trừ đối với các điều khoản đó.
Khả năng thực thi: Nếu phát hiện thấy một điều khoản cụ thể của các Điều khoản Adsconex không thể thực thi được, phần còn lại của các Điều khoản Adsconex sẽ vẫn có hiệu lực đầy đủ.

Trường hợp Bất khả kháng: Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với tình trạng thi hành không đầy đủ nghĩa vụ do bị giới hạn bởi một điều kiện cụ thể (ví dụ như thảm họa thiên tai, chiến tranh hay khủng bố, bạo loạn, điều kiện lao động, hành động của chính phủ, hay hành vi phá hoại qua Internet) vượt quá tầm kiểm soát hợp lý của bên đó.

Phương pháp Liên lạc: Liên quan tới việc sử dụng Các Dịch Vụ, chúng tôi có thể liên lạc với bạn khi cần công bố về dịch vụ, truyền các thông điệp quản trị và những thông tin khác. Bạn có thể rút tên khỏi một số chế độ liên lạc trong phần thiết lập Tài khoản của mình. Để biết thông tin về cách liên lạc với Adsconex, hãy ghé thăm trang thông tin liên lạc của chúng tôi.

Metaconex technology company limited
01 Lê Thiết Hùng, Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
VAT 4401060701